جزوه آموزشی

فیلم های آموزشی موضوعی مفاهیم فیزیک همراه با آزمایش

فیلم های آموزشی مفاهیم فیزیک همراه با آزمایش https://www.aparat.com/rkhalili فیلم های آموزشی مفاهیم موضوعی فیزیک دهم  همراه با آزمایش https://www.roshd.ir/10/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9-1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D9%87%D9%85 فیلم های آموزشی و موضوعی فیزیک یازدهم همراه با آزمایشhttps://www.roshd.ir/11/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9-2-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85 فیلم های آموزشی و موضوعی فیزیک دوازدهم همراه با آزمایش https://www.roshd.ir/12/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9-3-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85

ادامه مطلب »